Vodovodní přípojky

Výňatek ze zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3:

  • Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
  • Vlastníkem vodovodní přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.
  • Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
  • Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.

Technické podmínky a postup při zřízení vodovodní přípojky musí být v souladu se Všeobecnými podmínkami pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení vodovodních přípojek na vodovod a zahájení dodávky vody z vodovodu.

Materiál pro vodovodní přípojky

Proto, aby byly přípojky vody vždy zřízeny v souladu s platnou legislativou a se standardy Obce Životice u Nového Jičína, uvádíme dále specifikace výrobků, které se u pro vodovodní přípojky používají. Případně změny použitých materiálů musí být odsouhlaseny s odpovědným zaměstnancem Obce Životice u Nového Jičína.

Dodavatel: HAWLE ARMATURY spol. s r.o.
e-mail: mail@hawle.cz
tel.: 241 003 111
fax.: 241 003 333

Specifikace dodávek: viz. Přípojky 2013 - 2018

Napojení vodovodních přípojek na potrubí HDPE 100 profilu D 63 – D 315 bude řešeno s použitím elektrotvarovek.

Přípojky 2013_2018 .xls Přípojky 2013_2018 .xls
Size : 67.5 Kb
Type : xls

Copyright Vodovod Životice u Nového Jičína