V této sekci zveřejňovány informace o veškerých přerušeních dodávek pitné vody.
Přerušení dodávky vody se řídí zákonem 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. V jednotlivých částech této sekce lze najít následující informace: 

Poruchy

V této části jsou bezprostředně po ověření rozsahu zobrazovány informace o aktuálních poruchách na vodovodní síti. Jedná se o nepředvídatelné události (havarijní stavy), jejichž odstraňování je prováděno v nejkratších možných termínech v závislosti na charakteru jednotlivých poruch a celkovém počtu aktuálních poruch.

V přehledu se zobrazují dva typy poruch:

  • poruchy tzv. „nahlášené" - jedná se o poruchy, které byly nahlášeny obyvateli, případně orgány státní správy či samosprávy. U tohoto typu poruch právě probíhá jejich ověřování v terénu.
  • poruchy tzv. „ověřené" - tyto poruchy již byly nahlášené a pracuje se na jejich odstranění (zajišťují vytyčení ostatních inženýrských sítí, zajišťují vstupy na pozemky atd.) Poruchy jsou odstraňovány postupně dle havarijních stupňů.

Plánované odstávky

V této části jsou zobrazovány informace o veškerých plánovaných přerušeních dodávky pitné vody v souvislosti s provozní činností na vodovodní síti. Jedná se například o přerušení v souvislosti s napojováním rekonstruovaných, nebo nových úseků řadů, výměnami armatur a měřidel, odkalováním přiváděcích řadů a dalších plánovaných oprav a udržovacích prací na vodovodní sítí a vodárenských objektech.
U plánovaných odstávek jsou tyto informace v souladu se zákonem č.274/2001 Sb., § 9 zveřejňovány min. 15 dní před vlastním přerušením dodávky vody.
V případech plánovaných odstávek, u kterých bude dotčena větší oblast, je vymezení oblasti znázorněno na mapovém podkladu. Jak v případech poruch, tak i plánovaných odstávek lze v jednotlivých částech získat informace mimo jiné o místech přerušení dodávky vody, plánovaných ukončení (v případě plánovaných odstávek i plánovanému zahájení) a způsobu náhradního zásobování pitnou vodou.

Copyright Vodovod Životice u Nového Jičína